Regulamin Sklepu Internetowego

§1

Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia Usług, Usługi Dostępu oraz warunki sprzedaży Produktów i Treści Cyfrowych (zdefiniowanych poniżej) przez Aleksandrę Charęzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarczych, pod adresem ulica Grzybowska 9/709, 00-132 Warszawa, posługującą się numerem NIP: 537-22-17-767 (zwaną dalej „Usługodawcą”) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Uczestników (zdefiniowanych poniżej).

§2

Definicje

1. „Artystyczne Wykonanie” – oznacza artystyczne wykonanie w rozumieniu art. 85 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione Usługobiorcy w związku Umową Licencyjną.

2. „Cena” – oznacza cenę, jaką Uczestnik jest obowiązany uiścić za Produkt lub Treść Cyfrową

3. „Dni Kalendarzowe” – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,

4. „Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą od poniedziałku do piątku:

a) Grzybowska 9/709, 00-132 Warszawa

b) tel: 500-121-056

c) adres e-mail: kontakt@charezinska.pl,

5.Dostawa – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia, szczegółowo określoną w zakładce „Dostawa”,

6. „Formularz Kontaktowy”– oznacza interaktywną usługę elektroniczną umożliwiająca składanie zapytań ofertowych przez Klientów dotyczących możliwości świadczenia Usług, Szkoleń, Usługi Dostępu (Kursu), Produktów lub Treści Cyfrowych,

7. „Formularz Zamówienia” oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem, którego Uczestnik dokonuje zamówienia Produktu, Treści Cyfrowej, Usługi Dostępu (Kursu) lub Szkolenia,

8. „Informacje Poufne” – oznacza jakiekolwiek informacje i dane dotyczące Usługodawcy, jego projektów, klientów oraz osób z nim powiązanych, uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności wszelkie informacje marketingowe, reklamowe, PR-owe, handlowe, finansowe, ekonomiczne, prawne, techniczne, technologiczne, produkcyjne, organizacyjne lub administracyjne, w tym Koncepcja

9. „Karta” – oznacza podstronę dedykowaną danemu Szkoleniu, Kursowi, dla danego Produktu lub Treści Cyfrowej , zawierającą szczegółowe informacje o danym Szkoleniu, Kursie Produkcie lub Treści Cyfrowej  lub Produkcie, w tym o tematyce, zakresie i wysokości Wynagrodzenia lub Ceny

10. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

11. „Koncepcja” – oznacza koncepcję (know-how) stworzoną przez Usługodawcę dotyczącą sposobu realizacji Warsztatów, która zostanie wydana Uczestnikowi Szkolenia w formie pisemnej podczas Szkolenia w ramach Pakietu w terminie i miejscu wskazanym w Karcie dedykowanej danemu Szkoleniu,

12. „Konto” –  oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika w ramach Sklepu, do której Uczestnik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła,

13. „Koszyk” – oznacza specyfikację Kursów, Szkoleń, Produktów lub Treści Cyfrowych wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie

14. „Kurs” – oznacza niematerialne cyfrowe nagranie przebiegu Szkolenia, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp za pośrednictwem Sklepu po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu i zapłacie Wynagrodzenia,

15. „Licencja”- oznacza licencję niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie bez prawa do sublicencji, której Usługodawca udziela Uczestnikowi na podstawie Umowy Licencji na Pakiet,   Logo i Nazwę

16. „Logo” – oznacza logo Warsztatów, do którego prawa przysługują Usługodawcy,

17. „Materiały” – oznacza wszelkie będące w posiadaniu Usługodawcy materiały uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem Umowy Licencji, w szczególności notatki, opracowania, dokumenty, korespondencję mailową, projekty, plany, pliki komputerowe, raporty, zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik, na którym zostały zapisane.

18. „Muzyka” – oznacza materiały muzyczne obejmujące Utwory i ich Artystyczne Wykonania, udostępnione Uczestnikowi Szkolenia na zasadach określonych w Umowie Licencji w ramach Pakietu.

19. „Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika poprzez przesyłanie do Użytkownika listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Usługodawca informuje Uczestnika o nowych wydarzeniach oraz materiałach zamieszczonych w Sklepie,

20. „Pakiet” – oznacza pakiet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia Warsztatów, obejmujący: podręcznik, program, Koncepcję i Muzykę.

21. „Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Usługodawcę, po złożeniu przez Uczestnika Zamówienia, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia,

22. „Produkt” – oznacza produkt, który Usługobiorca może zamówić za pośrednictwem Sklepu od Usługodawcy, w tym książki płyty, koszulki lub inne rzeczy ruchome,

23. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin,

24. „Sklep” – oznacza serwis internetowy pod adresem https://www.charezinska.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Usługodawca zawiera z Usługobiorcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowę Sprzedaży,

25. „Strona” – oznacza stronę internetową Usługodawcy prowadzoną pod adresem: https://www.charezinska.pl/, na której są zamieszczane informacje o Szkoleniach, Usłudze Dostępu (Kursach), Produktach i Treściach Cyfrowych

26. „Szkolenie” – oznacza stacjonarne (w oznaczonym w Karcie dotyczącej danego Szkolenia czasie i miejscu) lub on-linowe, dostępne za pośrednictwem Sklepu szkolenie Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca będzie świadczyć Usługi na rzecz Uczestników, lub Uczestnika, w zależności od tego czy z Karty wynika, że jest to Szkolenie grupowe czy indywidualne

27. „Szkolenie Smyko-multisensoryka ®” – oznacza Szkolenie mające na celu przygotowanie Uczestników do prowadzenia „Smyko-multisensoryki ®

28. „Smyko-multisensoryka®” – oznacza zajęcia pod nazwą Smyko-multisensoryka® prowadzone przez Uczestnika po przebytym Szkoleniu  Smyko-multisensoryka ®, w oparciu o Pakiet przekazany przez Usługodawcę na podstawie Umowy Licencji,

29. „Treści Cyfrowe” – oznacza znajdujące się w Sklepie treści zapisane w formacie cyfrowym, na nośniku niematerialnym w szczególności e-booki oraz muzykę w formacie mp3, które Usługobiorca może pobrać ze Sklepu po zawarciu Umowy Sprzedaży i dokonaniu płatności Ceny,

30. „Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą lub zamierzającą korzystać ze Szkolenia, Usługi Dostępu (Kursu), nabyć Produkt lub Treść Cyfrową, w tym pracownika lub współpracownika Usługobiorcy

31. „UODO” – oznacza ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

32. „Usługi” – oznacza usługi edukacyjne, jakie na rzecz Uczestników będzie świadczyć Usługodawca w ramach Szkolenia lub Kursu,

33. „Usługa Dostępu”- oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika polegającą za zapewnieniu Uczestnikowi za pośrednictwem Sklepu dostępu do zamówionego Kursu,

34. „Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika tj. Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia,  Usługę Dostępu oraz inne usługi elektroniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu,

35. „Usługobiorca” – oznacza  osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą lub zamierzającą korzystać ze Szkolenia, Usługi Dostępu (Kursu), nabyć Produkt lub Treść Cyfrową bezpośrednio lub w celu korzystania przez swoich pracowników lub współpracowników ze Szkolenia, Usługi Dostępu (Kursu), Produktu lub Treści Cyfrowej,

36. „Umowa Licencji” – oznacza umowę, na podstawie której Usługodawca udziela, a Uczestnik  przyjmuje Licencję na Pakiet w ramach Wynagrodzenia należnego Usługodawcy za Szkolenie Smyko-multisensoryka ®,

37. „Umowa o Powierzeniu” – oznacza umowę na podstawie której Usługobiorca powierza, a Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe Uczestników będących pracownikami lub współpracownikami Usługobiorcy, w celu należytego wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu,

38. „Umowa o Świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie danego Szkolenia, w tym Szkolenia Smyko-multisensoryka ®

39. „Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu” – oznacza umowę o świadczenie Usługi Dostępu zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie świadczenie Usługi Dostępu czyli uzyskania dostępu do wybranego Kursu,

40. „Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą za pośrednictwem Internetu,

41. „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Produktów lub Treści Cyfrowych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie Produktów lub Treści Cyfrowych (z wyłączeniem Kursów),

42. „Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie należne Usługodawcy od Uczestnika za świadczenie na rzecz Uczestnika Usług w ramach Szkolenia lub Usługi Dostępu, szczegółowo określone dla danego Szkolenia lub danego Kursu w Karcie im dedykowanej.  Wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczenie Usług w ramach Szkolenia Smyko-multisensoryka ® zawiera wynagrodzenie należne Usługodawcy za udzielenie Uczestnikowi Licencji,

43. „Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Uczestnika składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia  mające na celu zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży,

§3

Postanowienia ogólne

1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem https://www.charezinska.pl/regulamin/  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik jak również zostanie doręczony Konsumentowi w formacie pdf wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Licencji, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży w załączeniu do Potwierdzenia.

3. Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Licencji, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, jak również Umowy Sprzedaży.

4. Uczestnik lub Usługobiorca ma obowiązek podać prawdziwe dane.

5. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Uczestników i Usługobiorców bezpłatnie, za wyjątkiem Usługi Dostępu, która jest świadczona za Wynagrodzeniem.

6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika lub Usługobiorcę, Uczestnik lub Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług, Szkoleń, Produktów, Treści Cyfrowych, Usługi Dostępu, lub Usług Elektronicznych.

7. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika lub Usługobiorcę:

a) urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.,)

b) przeglądarki internetowa: internetowej: Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy, (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej ;

c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

d) dostępu do internetu

8. Uczestnikom i Usługobiorcom zabrania się:

a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

c) korzystania z Usług Elektronicznych, w tym Usługi Dostępu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Uczestników.

9. Usługodawca podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosowanego zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3c Regulaminu.

10. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

11. Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika lub Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie prze Uczestnika lub Usługobiorcę programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

12. Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób ciągły, jednakże Usługodawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Sklepu z tytułu jego aktualizacji lub usuwania błędów o czym Usługodawca poinformuje Uczestników oraz Usługobiorców za pośrednictwem komunikatu na stronie Sklepu.

13. Informacje dotyczące Kursów, Szkoleń, Produktów lub Treści Cyfrowych zamieszczone na Stronie lub w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia odpowiednio Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.

14. O łącznej Cenie lub Wynagrodzeniu wraz z podatkami należnym za świadczenie Usług w ramach Szkoleń, Kursów (Usługi Dostępu), sprzedaż Produktów lub Treści Cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz ewentualnych innych kosztach, jak również o głównych cechach świadczenia Uczestnik oraz Usługobiorca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Uczestnika lub Usługodawcę woli związania się Umowa o Świadczenie Usług, Umową o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umową Sprzedaży.

§4

Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży, Umowy Licencji

1. Uczestnik może składać Zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

2. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży niezbędne jest:

a) dodanie wybranego Kursu, Szkolenia, Produktu lub Treści Cyfrowej do Koszyka

b) wypełnienie Formularza Zamówienia,

c) wybór sposobu płatności,

d) akceptacja Regulaminu i polityki prywatności

e) aktywacja przycisku „Kupuję i Płacę”

3. Umowa o Świadczenie Usług, Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika lub Usługobiorcę Potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.

4. Umowa o Świadczenie Usług jest zawarta na czas przeprowadzenia danego Szkolenia i wygasa z chwilą jego zakończenia. Z chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług odnośnie Szkolenia Smyko-multisensoryka ® pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem lub Usługobiorcą zostaje zawarta Umowa Licencji. Zasady rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencji zostały określone w § 6 Regulaminu.

5. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu jest umową zawartą na czas określony, wskazany w Karcie dedykowanej danej Usłudze Dostępu (Kursowi) i wygasa z chwilą upływu powołanego okresu.

6. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia (ilość i opis zamówionych Szkoleń, Kursów (Usług Dostępu), Produktów lub Treści Cyfrowych) i łączne Wynagrodzenie lub Cenę, wybrany sposób płatności i Dostawy oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży, a także wystawioną przez Usługodawcę fakturę lub fakturę proforma, jeżeli Uczestnik lub Usługobiorca zaznaczył w Formularzu Zamówienia, że prosi o wystawienie faktury lub faktury proforma.

7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia (np. z tytułu wyczerpania dostępnych miejsc na Szkolenie lub chwilowego braku dostępności Produktów lub Treści Cyfrowych) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Uczestnika lub Usługobiorcę, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika lub Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia.

8. Jeśli Uczestnik lub Usługobiorca przed otrzymaniem informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej dokona płatności odpowiednio Wynagrodzenia (w przypadku Szkolenia) lub Ceny (w przypadku Produktu lub Treści Cyfrowej) Usługodawca dokona zwrotu zrealizowanej przez Uczestnika lub Usługobiorcę płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie 5 Dni Kalendarzowych.

9. Jeżeli po otrzymaniu przez Uczestnika lub Usługobiorcę od Usługodawcy informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia, a przed dokonaniem przez Usługodawcę zwrotu, o którym mowa w ust. 8 powyżej realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówione przez Uczestnika, Szkolenie, Produkt lub Treść Cyfrowa stanie się dostępny) Usługodawca będzie zobowiązany poinformować Uczestnika lub Usługobiorcę o tym za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika lub Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia.

§5

Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

1. Poza Usługą Dostępu (świadczoną za Wynagrodzeniem) Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników oraz Usługobiorców nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi Elektroniczne:

a) Formularz Zamówienia,

b) Formularz Kontaktowy

c) Konto,

d) Newsletter

2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na rozwój Sklepu może ulec zmianie rodzaj forma, czas oraz sposób udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Uczestników oraz Usługobiorców korzystających z Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.

5. Usługa Formularz Zamówienia polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu Zamówienia.

6. Usługodawca umożliwia założenie w Sklepie indywidualnego Konta umożliwiającego podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, a także brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych Zamówieniach. Złożenie Zamówienia w Sklepie nie wymaga założenia Konta.

7. W celu założenia Konta, Uczestnik lub Usługobiorca powinien w toku składania Zamówienia aktywować checkbox zamieszczony przy zapytaniu: „Stworzyć konto?” oraz ustalić indywidualne hasło.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Uczestnik lub Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zamówienia, potwierdzenie założenia Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje na czas nieokreślony Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie prowadzenia Konta, zaś Uczestnik lub Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas składania Zamówienia danych. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie prowadzenie Konta  może zostać rozwiązana przez Uczestnika lub Usługobiorcę w każdej chwili poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Danych Kontaktowych.

9. Celem rozsyłania Newslettera jest przekazywanie Uczestnikowi  lub Usługobiorcy informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą lub informacji handlowej, reklamowej i marketingowej partnerów Usługodawcy. W celu dokonania subskrypcji na Newsletter niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera na podany adres e-mail oraz innych właściwych oświadczeń uwidocznionych na stornie Sklepu. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie Newsletter’a zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą  złożenia powołanych oświadczeń oraz w przypadku zapisu do Newsletter bezpośrednio na stronie Sklepu przez aktywację przycisku „Dołącz”. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zawarta odnośnie Usługi Elektronicznej Newsletter może zostać wypowiedziana przez Uczestnika lub Usługobiorcę w każdej chwili przy użyciu Danych Kontaktowych.

10. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych (poza Usługą Elektroniczną Konto, Newsletter oraz Usługą Dostępu) zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Uczestnika lub Usługobiorcę do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Uczestnika lub Usługobiorcę z powołanych Usług.

§6

Umowa Licencji

1. Z chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług odnośnie Szkolenia Smyko-multisensoryka ®, w ramach Wynagrodzenia Usługodawca udziela a Uczestnik  lub Usługobiorca (w zależności od tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług odnośnie Szkolenia Smyko-multisensoryka ®) przyjmuje Licencję na korzystanie z Pakietu, Logo oraz Nazwy na czas nieokreślony w zakresie niezbędnym do prowadzenia Smyko-multisensoryki ®.

2. Usługodawca udziela Uczestnikowi Licencji na korzystanie z Pakietu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Pakietu dowolną techniką,

b) w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechnianie wyłącznie wśród uczestników Smyko-multisensoryki ® poprzez wykonanie, wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie wyłącznie wobec uczestników Smyko-multisensoryki ®.

3. Za wyjątkiem rozpowszechniania pakietu na zadach określonych w ust. 2 pkt b) niniejszego paragrafu Uczestnikowi oraz Usługobiorcy zabrania się rozpowszechniania, w tym udostępniania do korzystania Pakietu oraz jego elementów, jak również egzemplarzy Pakietu lub ich elementów osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie.

4. Z chwilą zawarcia Umowy Licencji Uczestnik lub Usługobiorca nabywa prawo do korzystania z nośników na których Pakiet został utrwalony i przekazany Uczestnikowi lub Usługobiorcy w celu prowadzenia Smyko-multisensoryki ®. Uczestnik oraz Usługobiorca nie nabywa własności egzemplarza, ani nośnika Pakietu i jest zobowiązany do jego zwrotu w terminie 7 Dni Kalendarzowych od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Licencji.

5. Uczestnikowi oraz Usługobiorcy zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Pakietu lub jego elementów, jak również zezwalanie na dokonywanie powołanych zmian osobie trzeciej, w szczególności w utworach w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Artystycznych Wykonaniach (w tym poprzez włączanie powołanych utworów, Artystycznych Wykonań lub ich fragmentów do innych utworów) oraz do wykonywania ich opracowań, adaptacji, przeróbek i uzupełnień oraz do korzystania z takich zmodyfikowanych opracowań, a także do wykonywania pozostałych praw zależnych.

6. Jeżeli Usługodawca poinformuje Uczestnika lub Usługobiorcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Usługodawcy lub uprawnionej osoby trzeciej w związku z korzystaniem z Pakietu przez Uczestnika lub Usługobiorcę, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Uczestnik pokryje wszelkie wydatki poniesione przez Usługodawcę z tego tytułu, w tym w szczególności koszty ekspertów oraz zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Usługodawcy lub uprawnionej osobie trzeciej powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania od Usługodawcy żądania w tym zakresie, jak również stawi się w miejscu i czasie wskazanym przez Usługodawcę oraz udzieli niezbędnych wyjaśnień.

7. Usługodawca udziela Uczestnikowi lub Usługodawcy (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) Licencji na korzystanie z Logo i Nazwy w zakresie niezbędnym do prowadzenia Smyko-multisensoryki ® oraz w celu umieszczenia w materiałach promocyjnych Uczestnika lub Usługodawcy (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) informacji o realizowaniu Smyko-multisensoryki ®, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Logo i Nazwy – wytwarzanie egzemplarzy Logo i Nazwy dowolną techniką,

b) w zakresie wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Logo i Nazwy w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

8. Umowa Licencji została zawarta na czas nieokreślony.

9. Usługodawca i Uczestnik lub Usługobiorca (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy Licencji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uczestnika lub Usługobiorcę  (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) którekolwiek ze zobowiązań Uczestnika lub Usługobiorcy określonych w Umowie Licencji, w szczególności w przypadku:

a) wykorzystania Pakietu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub Umową Licencji,

b) nieprzestrzegania zasad prowadzenia Smyko-multisensoryki ® wynikających z Regulaminu, w szczególności prowadzenia Smyko-multisensoryki ® niezgodnie z programem zajęć i ich Koncepcją.

c) wykorzystania Logo i Nazwy w innym celu niż określony w Umowie,

d) rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług,

e) nieprzekazania Usługodawcy sprawozdania z pierwszej godziny zajęć w ramach Smyko-multisensoryki ® lub uniemożliwienia Usługodawcy realizacji uprawnień kontrolnych wynikających z § 7 Regulaminu.

f) braku wymaganych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do prowadzenia Smyko-multisensoryki® określonych w § 7 Regulaminu.

11. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu lub z chwilą złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, Licencja udzielona na podstawie Umowy wygasa. Uczestnik lub Usługobiorca (w zależności od tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania prowadzenia Smyko-multisensoryki ®.

§7

Smyko-multisensoryka ®

1. W okresie obowiązywania Umowy Licencji Uczestnik lub Usługobiorca jest uprawniony do prowadzenia Smyko-multisensoryki ® w oparciu o Pakiet przekazany przez Usługodawcę, Umowę Licencji oraz Szkolenie, w którym weźmie udział na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany do prowadzenia Smyko-multisensoryki® zgodnie z programem (stanowiącym element Pakietu) i wytycznymi Usługodawcy.

3. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby Smyko-multisensoryka® odbywała się w miejscach, które umożliwiają właściwe przeprowadzenie Smyko-multisensoryki® zgodnie z wymogami Usługodawcy.

4. Uczestnik oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia Smyko-multisensoryki®, w szczególności posiada wykształcenie pedagogiczne lub pokrewne dające uprawnienia do pracy z dziećmi.

5. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem Smyko-multisensoryki® ponosi Uczestnik lub Usługobiorca.

6. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany do przekazania Usługodawcy sprawozdania z pierwszej godziny przeprowadzonych Smyko-multisensoryki® w celu weryfikacji poprawności ich prowadzenia.

7. Uczestnik lub Usługobiorca przekaże sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej w pliku tekstowym i prześle na adres e-mail Usługodawcy w terminie 7 Dni Kalendarzowych od daty przeprowadzenia pierwszych zajęć w ramach Smyko-multisensoryki®.

8. Wyniki dokonanej weryfikacji Usługodawca przekaże Uczestnikowi lub Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. Uczestnik lub Usługobiorca ma obowiązek zastosować się do zaleceń Usługodawcy będących wynikiem dokonanej weryfikacji.

9. W okresie obowiązywania Umowy Licencji Usługodawca jest uprawniony do dokonywania kontroli prawidłowości prowadzenia Smyko-multisensoryki® w szczególności poprzez bezpłatne uczestniczenie w Smyko-multisensoryki® prowadzonych przez Uczestnika lub Usługobiorcę w wybranym przez Usługodawcę terminie wynikającym z oferty Uczestnika lub Usługobiorcę.

10. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany do umożliwienia Usługodawcy przeprowadzenia czynności kontrolnych zgodnie z ust. 8.

§8

Poufność

1. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie przekazywać podmiotom trzecim Informacji Poufnych, chyba że przekazanie lub udostępnienie Informacji Poufnych następuje wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy Licencji.

2. Zobowiązanie Uczestnika lub Usługobiorcy obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie Informacji Poufnych w tajemnicy;

b) podjęcie działań – w stopniu należytej staranności – w celu zabezpieczenia tajności Informacji Poufnych, zapobieżenia udostępnienia Informacji Poufnych do publicznej wiadomości oraz osobom trzecim,

c) ograniczenie dostępu do Informacji Poufnych jedynie do tych swoich przedstawicieli, i doradców, którym udostępnienie Informacji Poufnych jest niezbędne w celu realizacji Umowy Licencji;

d) niezapisywanie danych, informacji lub dokumentów zawierających Informacje Poufne Usługodawcy na zewnętrznych nośnikach danych, o ile nie jest to konieczne do realizacji Umowy Licencji i jest dokonywane w sposób należycie zabezpieczający dane przed ujawnieniem;

e) powstrzymanie się od jakichkolwiek form wykorzystywania Informacji Poufnych Usługodawcy w jakikolwiek sposób.

3. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się ponadto, że nie wykorzysta Informacji Poufnych dla jakiegokolwiek innego celu aniżeli realizacja Umowy Licencji. Uczestnik lub Usługobiorca zgadza się ponieść odpowiedzialność za każde naruszenie zobowiązań wynikających niniejszego paragrafu przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 c) niniejszego paragrafu tak samo, jak za własne naruszenie tych zobowiązań. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę w wyniku niezachowania przez Uczestnika lub Usługobiorcę należytej staranności w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

4. Zobowiązanie Uczestnika lub Usługobiorcy do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji:

a) których obowiązek podania do publicznej wiadomości wynika z obowiązujących przepisów prawa;

b) które muszą zostać przekazane lub ujawnione na podstawie decyzji właściwego organu władzy państwowej lub samorządowej;

c) na ujawnienie których Uczestnik lub Usługobiorca uzyskał uprzednią zgodę Usługodawcy. Powołana zgoda musi zostać sporządzona w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności.

5. Uczestnik lub Usługobiorca ma świadomość i uznaje fakt, że wszelkie dokumenty, informacje i materiały powierzone mu przez Usługodawcę jako Informacje Poufne, są i pozostaną własnością intelektualną Usługodawcy. Żadne z postanowień Regulaminu, z wyjątkiem Umowy Licencji w zakresie zdeterminowanym jej celem nie przyznaje Uczestnikowi jakichkolwiek praw lub licencji, co do żadnego patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, „know-how”, ekspertyzy lub innej własności intelektualnej.

6. Najpóźniej w ciągu 7 Dni Kalendarzowych od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Licencji, Uczestnik lub Usługobiorca przekaże Usługodawcy wszelkie Materiały będące w jego posiadaniu, w tym Pakiet, a także usunie lub zniszczy w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie wszelkie kopie zapasowe Materiałów oraz wszelkie nośniki zawierające takie kopie zapasowe. Uczestnik lub Usługobiorca, w tym samym terminie poinformuje Usługodawcę o wszelkich znanych mu i dostępnych dla niego kanałach dostępu do Materiałów.

7. Za naruszenie któregokolwiek z zakazów udostępniania Informacji Poufnych lub zobowiązania określonego w ust. 6 powyżej Uczestnik lub Usługobiorca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§9

Zakaz konkurencji

1. Uczestnik niebędący Konsumentem przez okres obowiązywania Umowy Licencji oraz w okresie 12 miesięcy po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania, nie będzie właścicielem, wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, pełnomocnikiem lub pracownikiem podmiotów konkurencyjnych wobec Usługodawcy w zakresie szkolenia z prowadzenia zajęć sensorycznych i multisensorycznych dla dzieci.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Uczestnik lub  Usługobiorca będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§10

Wynagrodzenie i Cena

1. Wynagrodzenie za daną Usługę Dostępu (dany Kurs) lub Szkolenie jest każdorazowo określane w Karcie zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki, jest Wynagrodzeniem brutto i jest podane w złotych polskich. Usługodawca jest uprawniony do świadczenia Usług w ramach wybranych przez siebie Szkoleń  lub Kursów bezpłatnie w celach promocyjnych, co będzie wynikać z Karty dedykowanej dla danego Szkolenia lub Kursu.

2. Cena za dany Produkt lub Treść Cyfrową jest każdorazowo określona w Karcie dedykowanej danemu Produktowi lub Treści Cyfrowej zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Cena zawiera wszelkie podatki, jest Ceną brutto i jest podana w złotych polskich.

3. Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:

– przelew bankowy na konto bankowe o numerze: 34114020040000360276675467

– przelew przez system przelewy24 zintegrowany ze Sklepem,

4. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności Wynagrodzenia za Szkolenie lub Usługę Dostępu lub Produkt lub Treść Cyfrową w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika lub Usługobiorcę Potwierdzenia.  Brak płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym będzie skutkować anulowaniem zamówienia przez Usługodawcę.

5. Strony są uprawnione do indywidualnego uzgodnienia terminu i sposobu płatności.

§11

Sposób i termin realizacji Umowy o Świadczenie Usług

1. Szkolenia będą świadczone w terminie i miejscu wskazanym w Karcie dotyczącej odpowiednio danego Szkolenia.

2. Zmiana terminu Szkolenia  jest możliwa po uzyskaniu na powołaną zmianę zgody Uczestnika lub Usługobiorcy, która może zostać wyrażona za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika lub Usługobiorcę Szkolenia jeżeli nie otrzyma od Uczestnika lub Usługobiorcy Wynagrodzenia w terminie określonym w § 10 ust. 4 Regulaminu, w związku z czym  Zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Uczestnika lub Usługobiorcy płatność Wynagrodzenia po terminie płatności zamówionego Szkolenia Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi lub Usługobiorcy otrzymanej płatności Wynagrodzenia, chyba że Szkolenie będzie dostępne, Uczestnik lub Usługobiorca ponownie dokona Zamówienia oraz Usługodawca i Uczestnik lub Usługobiorca uzgodnią, że Usługodawca zaliczy dokonaną płatność tytułem Wynagrodzenia należnego na podstawie kolejnego Zamówienia.

5. W przypadku poinformowania Usługodawcy przez Konsumenta o braku możliwości wzięcia przez Konsumenta udziału w zamówionym Szkoleniu Usługodawca uzgodni z Konsumentem inny termin realizacji Zamówienia (udziału w Szkoleniu tożsamym z zamówionym za Wynagrodzeniem w tej samej wysokości co Wynagrodzenie należne za zamówione Szkolenie), chyba, że Konsument nie wyrazi na to zgody i zażąda zwrotu płatności Wynagrodzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wyrażona przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie dokumentowej).

§12

Sposób i termin realizacji Usługi Dostępu

1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi Dostępu (udzieli Uczestnikowi lub Usługobiorcy dostępu do Kursu) po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji lub uznania płatności Wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy w przypadku wyboru przez Uczestnika lub Usługobiorcę przelewu jako formy płatności.

2. Usługodawca będzie świadczyć Usługę Dostępu przez okres wynikający z Karty dedykowanej wybranemu przez Uczestnika lub Usługobiorcę Kursowi.

3. W terminie 3 Dni Roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji Usługodawca prześle Uczestnikowi lub Usługobiorcy za pośrednictwem adresu e-mail wskazanym w Formularzu Zamówienia login oraz hasło dostępu umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z Usługi Dostępu. Uczestnikowi oraz Usługobiorcy zabrania się ujawnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Usługobiorcę zobowiązania określonego w ust. 4 powyżej odpowiednio Uczestnik lub Usługobiorca będzie zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody.

§13

Sposób i termin Dostawy Produktu i Treści Cyfrowej

1. Realizacja Zamówienia dotyczącego Produktu nastąpi w terminie wynikającym z Karty dedykowanej danemu Produktowi tj. do 10 Dni Roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji lub uznania płatności Ceny na rachunku bankowym Usługodawcy w przypadku wyboru przez Uczestnika przelewu jako formy płatności.

2. Koszty Dostawy, nie stanowią elementu Ceny.

3. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt oraz Treści Cyfrowe bez wad.

4. Produkt wraz z fakturą zostanie wysłany do Uczestnika lub Usługobiorcy w terminie wskazanym w Karcie, a w przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu wszystkie Produkty zostaną wysłane do Uczestnika lub Usługobiorcy w najdłuższym z terminów wynikających ze wszystkich Kart Produktów.

5. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Realizacja Zamówienia Treści Cyfrowej nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę pozytywnej autoryzacji lub uznania płatności Ceny na rachunku bankowym Usługodawcy w przypadku wyboru przez Uczestnika lub Usługobiorcę przelewu jako formy płatności, poprzez przesłanie przez Usługodawcę Uczestnikowi lub Usługobiorcy wiadomości e-mail zawierającej instrukcję pobrania Treści Cyfrowej.

7. Sklep oraz Treści Cyfrowe są chronione prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

9. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży odnośnie Treści Cyfrowych Usługodawca udziela, a Uczestnik lub Usługobiorca przyjmuje niewyłączną nieograniczoną terytorialnie ani czasowo licencję bez prawa do sublicencji na Treść Cyfrową będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży w zakresie zwielokrotniania i utrwalania Treści Cyfrowej będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży na urządzeniu Końcowym Uczestnika  lub Usługobiorcy techniką cyfrową w celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowej będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży.

10. Uczestnik lub Usługobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania Treści Cyfrowej stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży,w szczególności udostępniania osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków dopuszczalnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

§14

Reklamacja

1. Reklamacja Usług, Produktów, Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych może zostać złożona przez Uczestnika lub Usługobiorcę w przy użyciu Danych Kontaktowych.

2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Uczestnika lub Usługobiorcę, a także jego dane.

3. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Uczestnika lub Usługobiorcę nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja złożona odnośnie Produktów lub Treści Cyfrowych będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę natomiast w stosunku do pozostałych świadczeń, Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Usługodawca prześle Konsumentowi odpowiedź na na reklamację na trwałym nośniku (np. na piśmie lub w formacie pdf). W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument w ramach odpowiedzi otrzyma również opinię o niezasadności reklamacji. Brak odpowiedzi Usługodawcy w stosunku do Konsumenta w terminach, o których mowa w zdaniu pierwszym jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.

§15

Odstąpienie

1. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu może w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

2. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży odnośnie Produktu może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty objęcia Produktu w posiadanie przez niego lub za jego zgodą przez inną wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Usługodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecenie wskazane w zdaniu pierwszym nie ma wpływu na skuteczność złożonego przez Konsumenta w inny sposób oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.

4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta, aczkolwiek może ono zostać złożone w innej formie.

5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu jeśli Usługodawca na jego wyraźne żądanie zrealizował Szkolenie lub Usługę Dostępu, a przed jego realizacją poinformował Konsumenta, że Konsument po realizacji Szkolenia lub Usługi Dostępu utraci prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Usługi Dostępu.

6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Produkty będące nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Treści Cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w celu zapłaty Ceny lub Wynagrodzenia, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dowodu jego odesłania w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy zwrócić Usługodawcy Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres: ulica Grzybowska 9/709, 00-132 Warszawa

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Uczestników lub Usługobiorców nie będących Konsumentami.

§16

Odpowiedzialność i Rękojmia

1. Usługodawca i Uczestnik lub Usługobiorca niebędący Konsumentem wyłączają rękojmię do Produktów, Kursów oraz Treści Cyfrowych.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny w stosunku do Uczestnika lub Usługobiorcy niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy Sprzedaży tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.

3. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy Sprzedaży Uczestnikowi lub Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§17

Dane osobowe i Umowa  o Powierzeniu

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika lub Usługobiorcę w Formularzu Kontaktowym Formularzu Zamówienia jest Usługodawca, chyba że Usługobiorca przy zawarciu Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu podał w Formularzu Zamówienia dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników.

2. Jeżeli Usługobiorca podał w Formularzu Zamówienia dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników administratorem powołanych danych osobowych pozostaje Usługobiorca, natomiast Usługodawca będzie przetwarzał wspomniane dane osobowe jako procesor na podstawie Umowy o Powierzeniu.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

4. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Usługodawcy zamieszczonej na Stronie pod adresem  https://www.charezinska.pl/polityka-prywatnosci/

5. Usługobiorca, jako administrator danych osobowych w rozumieniu art.7 ust. 4 UODO powierza Usługodawcy w celu należytego wykonania Umowy o Świadczenie Usług, zgodnie z art. 31 UODO przetwarzanie danych osobowych z następujących zbiorów:

a) Pracownicy,

b) Współpracownicy

w zakresie: imię, nazwisko, pesel, adres, adres e-mali, numer telefonu

6. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia danych osobowych o których mowa w niniejszym paragrafie, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sklepu dalszemu procesorowi.

7. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu.

8. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych, o których mowa w art. 36-39a UODO oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zm.), a jeżeli przepisy te ulegną zmianie, do zastosowania środków przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

§18

Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.

2. Uczestnicy oraz Usługobiorcy, którzy zawarli umowę o charakterze ciągłym zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin.

3. Uczestnik lub Usługobiorca akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Uczestnik lub Usługobiorca wypowiada umowę o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym.

§19

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).

2. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.

4. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługodawcą lub Uczestnikiem lub Usługobiorcą niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

§21

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik, który stanowi jego integralną część.

 


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                                                           [miejscowość i data]

 

[imię i nazwisko oraz adres Konsumenta]

                                                                                                           Aleksandra Charęzińska

Wspieranie Rozwoju Dzieci

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Konsumenta] informuję o moim odstąpieniu od [nazwa umowy] zawartej pomiędzy mną, a Usługodawcą w dniu [data].

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                           podpis

©2024 A.Charęzińska. Wspieranie Rozwoju Dzieci

Skontaktuj się

Zostaw mi wiadomość :)

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Serwis charezinska.pl wykorzystuje coookies więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij