§1

Wstęp

1. Niniejsza Polityka (zwana dalej „Polityką”) określa  kwestie  związane z przetwarzaniem przez Aleksandrę Charęzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarczych, pod adresem ulica Grzybowska 9/709, 00-132 Warszawa, posługującą się numerem NIP: 537-22-17-767(zwaną dalej „ADO”), Państwa danych osobowych w Sklepie (zdefiniowanym w Regulaminie). Wszelkie wyrażenia pisane w Polityce wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem: https://www.charezinska.pl/regulamin

2. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania ze  Sklepu.

 

§2

Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADO.

2. ADO informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci” oraz „Newsletter”, w stosunku do których został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. ADO nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”).

 

§3

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

a)konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z ADO, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)
b) konieczność zrealizowania przez ADO uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO)
c)wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług ADO oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej.

2. Podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu.

§4

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ,w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa  oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych ADO.

2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych oraz informacji i materiałów marketingowych ADO będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

3. W celu wykonania umowy  oraz obowiązków prawnych ADO będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, NIP.

§5

Udostępnienie

1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto Państwa dane będą udostępniane  DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu  przy ulicy Kancelarskiej  15,  60-327 Poznań w celu  realizacji płatności.

§6

Uprawnienia

1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania  ich.

2. Macie Państwo prawo uzyskać od ADO następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
d) o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

3. Ponadto na Państwa żądanie ADO, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez ADO w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:

a) wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
b) wniesienia sprzeciwu.

5. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić ADO stosowne żądanie na adres e-mail: aleksandra@charezinska.pl

§7

Zasady ochrony danych osobowych

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie  z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

2. ADO zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. ADO wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od ADO, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§9

Ciasteczk

1. ADO oświadcza, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Sklepu i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają ADO określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie).

4. ADO wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
b) statystycznym,
c) przystosowania Sklepu  do Państwa preferencji.

5. ADO może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Klienta jako zalogowanego.

8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Klienta podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Klientów dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.

9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie  oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

10. ADO wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

13. ADO korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania  systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

§10

Zmiany

1. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem: https://www.charezinska.pl/polityka-prywatnosci/

2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

©2024 A.Charęzińska. Wspieranie Rozwoju Dzieci

Skontaktuj się

Zostaw mi wiadomość :)

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Serwis charezinska.pl wykorzystuje coookies więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij