Umowa Licencji

1. Z chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług odnośnie Szkolenia Smyko-multisensoryka ®, w ramach Wynagrodzenia Usługodawca udziela a Uczestnik lub Usługobiorca (w zależności od tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług odnośnie Szkolenia Smyko-multisensoryka ®) przyjmuje Licencję na korzystanie z Pakietu, Logo oraz Nazwy na czas nieokreślony w zakresie niezbędnym do prowadzenia Smyko-multisensoryki ®.

2. Usługodawca udziela Uczestnikowi Licencji na korzystanie z Pakietu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Pakietu dowolną techniką,
b) w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechnianie wyłącznie wśród uczestników Smyko-multisensoryki ® poprzez wykonanie, wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie wyłącznie wobec uczestników Smyko-multisensoryki ®.

3. Za wyjątkiem rozpowszechniania pakietu na zadach określonych w ust. 2 pkt b) niniejszego paragrafu Uczestnikowi oraz Usługobiorcy zabrania się rozpowszechniania, w tym udostępniania do korzystania Pakietu oraz jego elementów, jak również egzemplarzy Pakietu lub ich elementów osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie.

4. Z chwilą zawarcia Umowy Licencji Uczestnik lub Usługobiorca nabywa prawo do korzystania z nośników na których Pakiet został utrwalony i przekazany Uczestnikowi lub Usługobiorcy w celu prowadzenia Smyko-multisensoryki ®. Uczestnik oraz Usługobiorca nie nabywa własności egzemplarza, ani nośnika Pakietu i jest zobowiązany do jego zwrotu w terminie 7 Dni Kalendarzowych od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Licencji.

5. Uczestnikowi oraz Usługobiorcy zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Pakietu lub jego elementów, jak również zezwalanie na dokonywanie powołanych zmian osobie trzeciej, w szczególności w utworach w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Artystycznych Wykonaniach (w tym poprzez włączanie powołanych utworów, Artystycznych Wykonań lub ich fragmentów do innych utworów) oraz do wykonywania ich opracowań, adaptacji, przeróbek i uzupełnień oraz do korzystania z takich zmodyfikowanych opracowań, a także do wykonywania pozostałych praw zależnych.

6. Jeżeli Usługodawca poinformuje Uczestnika lub Usługobiorcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Usługodawcy lub uprawnionej osoby trzeciej w związku z korzystaniem z Pakietu przez Uczestnika lub Usługobiorcę, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Uczestnik pokryje wszelkie wydatki poniesione przez Usługodawcę z tego tytułu, w tym w szczególności koszty ekspertów oraz zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Usługodawcy lub uprawnionej osobie trzeciej powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania od Usługodawcy żądania w tym zakresie, jak również stawi się w miejscu i czasie wskazanym przez Usługodawcę oraz udzieli niezbędnych wyjaśnień.

7. Usługodawca udziela Uczestnikowi lub Usługodawcy (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) Licencji na korzystanie z Logo i Nazwy w zakresie niezbędnym do prowadzenia Smyko-multisensoryki ® oraz w celu umieszczenia w materiałach promocyjnych Uczestnika lub Usługodawcy (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) informacji o realizowaniu Smyko-multisensoryki ®, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Logo i Nazwy – wytwarzanie egzemplarzy Logo i Nazwy dowolną techniką,

b) w zakresie wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Logo i Nazwy w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

8. Umowa Licencji została zawarta na czas nieokreślony.

9. Usługodawca i Uczestnik lub Usługobiorca (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy Licencji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uczestnika lub Usługobiorcę (w zależności o tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) którekolwiek ze zobowiązań Uczestnika lub Usługobiorcy określonych w Umowie Licencji, w szczególności w przypadku:

a) wykorzystania Pakietu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub Umową Licencji,

b) nieprzestrzegania zasad prowadzenia Smyko-multisensoryki ® wynikających z Regulaminu, w szczególności prowadzenia Smyko-multisensoryki ® niezgodnie z programem zajęć i ich Koncepcją.

c) wykorzystania Logo i Nazwy w innym celu niż określony w Umowie,

d) rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług,

e) nieprzekazania Usługodawcy sprawozdania z pierwszej godziny zajęć w ramach Smyko-multisensoryki® lub uniemożliwienia Usługodawcy realizacji uprawnień kontrolnych wynikających z § 7 Regulaminu,

f) braku wymaganych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia Smyko-multisensoryki® określonych w § 7 Regulaminu.

11. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu lub z chwilą złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, Licencja udzielona na podstawie Umowy wygasa. Uczestnik lub Usługobiorca (w zależności od tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług) zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania prowadzenia Smyko-multisensoryki ®.

§ 7 Smyko-multisensoryka ®

1. W okresie obowiązywania Umowy Licencji Uczestnik lub Usługobiorca jest uprawniony do prowadzenia Smyko-multisensoryki ® w oparciu o Pakiet przekazany przez Usługodawcę, Umowę Licencji oraz Szkolenie, w którym weźmie udział na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany do prowadzenia Smyko-multisensoryki® zgodnie z programem (stanowiącym element Pakietu) i wytycznymi Usługodawcy.

3. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby Smyko-multisensoryka® odbywała się w miejscach, które umożliwiają właściwe przeprowadzenie Smyko-multisensoryki® zgodnie z wymogami Usługodawcy.

4. Uczestnik oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia Smyko-multisensoryki®, w szczególności posiada wykształcenie pedagogiczne lub pokrewne dające uprawnienia do pracy z dziećmi.

5. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem Smyko-multisensoryki® ponosi Uczestnik lub Usługobiorca.

6. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany do przekazania Usługodawcy sprawozdania z pierwszej godziny przeprowadzonych Smyko-multisensoryki® w celu weryfikacji poprawności ich prowadzenia.

7. Uczestnik lub Usługobiorca przekaże sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej w pliku tekstowym i prześle na adres e-mail Usługodawcy w terminie 7 Dni Kalendarzowych od daty przeprowadzenia pierwszych zajęć w ramach Smyko-multisensoryki®.

8. Wyniki dokonanej weryfikacji Usługodawca przekaże Uczestnikowi lub Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. Uczestnik lub Usługobiorca ma obowiązek zastosować się do zaleceń Usługodawcy będących wynikiem dokonanej weryfikacji.

9. W okresie obowiązywania Umowy Licencji Usługodawca jest uprawniony do dokonywania kontroli prawidłowości prowadzenia Smyko-multisensoryki® w szczególności poprzez bezpłatne uczestniczenie w Smyko-multisensoryki® prowadzonych przez Uczestnika lub Usługobiorcę w wybranym przez Usługodawcę terminie wynikającym z oferty Uczestnika lub Usługobiorcę.

10. Uczestnik lub Usługobiorca jest zobowiązany do umożliwienia Usługodawcy przeprowadzenia czynności kontrolnych zgodnie z ust. 8.

§ 8 Poufność

1. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie przekazywać podmiotom trzecim Informacji Poufnych, chyba że przekazanie lub udostępnienie Informacji Poufnych następuje wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy Licencji.

2. Zobowiązanie Uczestnika lub Usługobiorcy obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie Informacji Poufnych w tajemnicy;

b) podjęcie działań – w stopniu należytej staranności – w celu zabezpieczenia tajności Informacji Poufnych, zapobieżenia udostępnienia Informacji Poufnych do publicznej wiadomości oraz osobom trzecim,

c) ograniczenie dostępu do Informacji Poufnych jedynie do tych swoich przedstawicieli, i doradców, którym udostępnienie Informacji Poufnych jest niezbędne w celu realizacji Umowy Licencji;

d) niezapisywanie danych, informacji lub dokumentów zawierających Informacje Poufne Usługodawcy na zewnętrznych nośnikach danych, o ile nie jest to konieczne do realizacji Umowy Licencji i jest dokonywane w sposób należycie zabezpieczający dane przed ujawnieniem;

e) powstrzymanie się od jakichkolwiek form wykorzystywania Informacji Poufnych Usługodawcy w jakikolwiek sposób.

3. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się ponadto, że nie wykorzysta Informacji Poufnych dla jakiegokolwiek innego celu aniżeli realizacja Umowy Licencji. Uczestnik lub Usługobiorca zgadza się ponieść odpowiedzialność za każde naruszenie zobowiązań wynikających niniejszego paragrafu przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 c) niniejszego paragrafu tak samo, jak za własne naruszenie tych zobowiązań. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę w wyniku niezachowania przez Uczestnika lub Usługobiorcę należytej staranności w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

4. Zobowiązanie Uczestnika lub Usługobiorcy do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji:

a) których obowiązek podania do publicznej wiadomości wynika z obowiązujących przepisów prawa;

b) które muszą zostać przekazane lub ujawnione na podstawie decyzji właściwego organu władzy państwowej lub samorządowej;

c) na ujawnienie których Uczestnik lub Usługobiorca uzyskał uprzednią zgodę Usługodawcy. Powołana zgoda musi zostać sporządzona w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności.

5. Uczestnik lub Usługobiorca ma świadomość i uznaje fakt, że wszelkie dokumenty, informacje i materiały powierzone mu przez Usługodawcę jako Informacje Poufne, są i pozostaną własnością intelektualną Usługodawcy. Żadne z postanowień Regulaminu, z wyjątkiem Umowy Licencji w zakresie zdeterminowanym jej celem nie przyznaje Uczestnikowi jakichkolwiek praw lub licencji, co do żadnego patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, „know-how”, ekspertyzy lub innej własności intelektualnej.

6. Najpóźniej w ciągu 7 Dni Kalendarzowych od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Licencji, Uczestnik lub Usługobiorca przekaże Usługodawcy wszelkie Materiały będące w jego posiadaniu, w tym Pakiet, a także usunie lub zniszczy w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie wszelkie kopie zapasowe Materiałów oraz
wszelkie nośniki zawierające takie kopie zapasowe. Uczestnik lub Usługobiorca, w tym samym terminie poinformuje Usługodawcę o wszelkich znanych mu i dostępnych dla niego kanałach dostępu do Materiałów.

7. Za naruszenie któregokolwiek z zakazów udostępniania Informacji Poufnych lub zobowiązania określonego w ust. 6 powyżej Uczestnik lub Usługobiorca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

©2021 A.Charęzińska. Wspieranie Rozwoju Dzieci

Skontaktuj się

Zostaw mi wiadomość :)

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Serwis charezinska.pl wykorzystuje coookies więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij